Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

34 nước, 7 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ