Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

66 nước, 11 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ