Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

50 nước, 8 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết