Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

70 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ