manvanky 1545 +1

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

90 nước, 12 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết