Tradaviahe 1615 -29
033933235 1192 +29

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

43 nước, 7 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ