033933235 1444 +16
bebyco 1453 -16

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

38 nước, 5 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết