LeVanSy 1524 +5
033933235 1221 -5

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

48 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua