033933235 1216 -5
LeVanSy 1529 +5

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

71 nước, 9 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ