Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

51 nước, 6 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua