Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

55 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua