Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

63 nước, 9 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua