Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

82 nước, 12 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua