Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

69 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua