Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

56 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết