concua 1264 -15
Namvtgas 1287 +15

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2022

59 nước, 7 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ