Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2020

43 nước, 7 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ