Doanhbilli 1533 +13
thovucong 1474 -13

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

36 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ