Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

43 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua