TTU38659 1283 +27
Vuaco2020 1590 -27

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

122 nước, 17 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua