TTU38659 1278 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

18 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ