ngoc53 1606 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

49 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ