Kiểu: Cờ úp, 30/5/2020

51 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua