Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

52 nước, 3 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua