Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

44 nước, 2 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết