Tpbg98 1309 -23
Minghua 1138 +23

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

67 nước, 8 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ