Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

38 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết