P.V.H 1367 -8

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2020

9 nước, 1 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ