Simon.Sr 1474 +11
7716636 1366 -11

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

64 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết