xqlover 1379 +15
7716636 1347 -15

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

34 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết