Kiểu: Cờ úp, 7/6/2020

40 nước, 3 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết