hamtc2003 1420 -10
Doanhbilli 1549 +10

Kiểu: Cờ úp, 7/6/2020

41 nước, 2 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết