HUNGVN 1447 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 10 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết