Quân đen 0 0
CUPVANG 1674 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

49 nước, 3 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết