bodboy98 1323 -12
minhhua0202 1417 +12

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

24 nước, 1 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua