Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

27 nước, 2 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết