Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

29 nước, 1 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết