Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

49 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua