Kiểu: Cờ úp, 9/8/2020

59 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua