Kiểu: Cờ úp, 9/8/2020

54 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết