1967 1700 +8
LaoHat 1523 -8

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

26 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ