Torape 1607 +11
LaoHat 1500 -11

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

76 nước, 10 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua