030771 1301 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

56 nước, 4 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết