cusam59722 1577 +17
Lieu 1603 -17

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

66 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết