cusam59722 1578 +5
trieuca 1303 -5

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

32 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết