cusam59722 1588 +5
trieuca 1293 -5

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

70 nước, 10 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết