Quân đen 0 0
030771 1308 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/9/2020

105 nước, 13 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua