Quân đen 0 0
030771 1308 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/9/2020

46 nước, 5 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua