Quân đen 0 0
030771 1308 0

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

32 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết