cusam59722 1542 -23
Thanhdht 1385 +23

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

79 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết